FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Visa Inc. (továbbiakban: “Visa”) kezeli a www.visapenzugyifoci.hu (továbbiakban: weboldal) honlapot az Ön személyes tájékoztatása, szórakoztatása és élvezete érdekében. A weboldal használható böngészésre, letöltésre illetve egyéb célra. Egyúttal a felhasználónak tekintettel kell lennie arra, hogy a webhelyhez való hozzáférés a következő szabályoknak (továbbiakban: “Szabályzat”) és alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történhet. A weboldalhoz való hozzáféréssel és annak használatával a felhasználó elfogadja és egyetért a Szabályzattal korlátozás és módosítás nélkül, valamint beleegyezik, hogy bármilyen más, a Visa-val való megállapodást a Szabályzat felülírja, amennyiben bármilyen ellentmondás van ezek között a weboldal használatával összefüggésben. Ha nem ért egyet a Szabályzattal, ne használja a weboldalt.

A Visa bármikor módosíthatja a Szabályzatot ezen internetes bejegyzés frissítésével. A felhasználót kötik a módosítások, így érdemes időről időre felkeresni a webhelyet az aktuális Szabályzat áttekinése céljából.

A WEBOLDAL HASZNÁLATA

Eltérő rendelkezés hiányában a felhasználó a weboldalon megjelenő anyagot kizárólag nem kereskedelmi használat céljából töltheti le. A weboldal bármely tartalmának kereskedelmi célú eladása, megosztása, módosítása, másolása, kiadása, továbbítása, használata vagy újrafelhasználása a Visa írásos beleegyezésével lehetséges. Abban az esetben ha Ön oktató, a weboldal tartalmait osztálytermi kereteken belül megoszthatja, módosíthatja, másolhatja, továbbíthatja, használhatja és újrafelhasználhatja. A felhasználó köteles a letöltött vagy másolt tartalommal kapcsolatban megtartani minden szerzői jogot és felhasználási engedélyt, kivéve ha a Visa-val másképpen írásban nem állapodott meg. Ön nem érheti el vagy használhatja a webhelyet oly módon, mely károsíthatja vagy rongálhatja a weboldalt vagy bármely, az oldal alapjául szolgáló szervert vagy hálózatot, vagy zavarja az oldal más általi használatát és élvezetét.

SZERZŐI JOGOK ÉS EGYÉB TULAJDONOSI JOGOK

A felhasználó efogadja, hogy a weboldal összes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll eltérő rendelkezés hiányában és tilos a tartalmak felhasználása, kivéve ha a Szabályzat eltérően rendelkezik, vagy a Visa kifejezett írásos hozzájárulása alapján. A Visa nem szavatolja és nem is állítja azt, hogy a weboldalon megjelenített tartalom használata nem sérti harmadik fél jogait. A weboldalon leírt bármely termék, szolgáltatás, program vagy technológia más szellemi tulajdonjogok tárgyát képezhetik (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői, védjegy- vagy szabadalmi jogokat). Bármely, a Visa által kifejezetten át nem engedett jogot a Visa fenntartja.

A weboldalon emberekről és helyekről megjelenő képek is vagy a Visa tulajdonát képezik vagy azokat felhasználási engedély alapján használja a Visa. Ezen képeket Ön vagy harmadik fél nem használhatja, kivéve, ha kifejezetten engedélyezték a Szabályzatban vagy a weboldal más részeiben. A képek bármilyen illetéktelen felhasználása sértheti a szerzői, védjegy-, a személyes adatokhoz fűződő és személyiségi jogokat, valamint más alkalmazandó jogszabályokat.

VÉDJEGYEK ÉS MÁRKANEVEK

A weboldalon megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek (gyűjtőnevükön: “védjegy”) a Visa és harmadik személyek bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. A VISA PÉNZÜGYI FOCI®, FINANCIAL SOCCER® a PRACTICAL MONEY SKILLS® és a VISA® a Visa regisztrált védjegyei. A weboldal semmilyen tartalma sem értelmezhető akként, hogy az közvetetten,ráutaló magatartással vagy más módon bármely a weboldalon megjelenített védjegy használatára engedélyt vagy jogosultságot ad a Visa vagy a harmadik személy jogosuolt kifejezett írásbeli nyilatkozata nélkül. Tilos az oldalon megjelenő Védjegyekkel vagy más tartalommal való visszaélés. A Visa szigorúan érvényesíti ezen szellemi tulajdonjogait, beleértve a polgári- és büntetőeljárást. Legyen tekintettel arra, hogy a harmadik fél logójának megjelenítése nem értelmezhető akként, hogy a Visa az adott adott céget vagy szervezetet, vagy azok programjait, termékeit vagy szolgáltatásait jóváhagyta.

BEADVÁNYOK

Eltekintve a felhasználó személyes információitól (melyről az Adatvédelmi Szabályzatban olvashat), bármiféle a weboldalra elektronikusan vagy más módon küldött kommunikációt vagy, tartalmat, beleértve az adatokat, kérdéseket, kommenteket, javaslatokat vagy beadványokat, nem bizalmas és nem védett információként kezeljük. A fentiekben ismertetett Adatvédelmi Szabályzat feltételeinek megfelelően bármely a weboldalra küldött anyag a Visa által bármilyen célra felhasználható, beleértve, de nem korlátozva a módosításra, másolat készítésére, továbbításra, közzétételre, sugárzásra vagy posztolásra. A tartalom www.visapenzugyifoci.hu számára történő rendelkezésre bocsájtással a felhasználó visszavonhatatlanul átengedi jogait és az arról való rendelkezéssel felhatalmazza a Visát, örökre lemond arról és egyetért abban, hogy soha nem érvényesíti ezen tartalomhoz kapcsolódó szerzői, szerzői személyhez fűződő, személyiségi és a személyes adatokhoz fűződő jogait, más szellemi tulajdonjogait vagy más jogosultságait. A Visa mindenféle kötelezettség nélkül, bármiféle célra szabadon használhat bármely, a weboldalra küldött ötletet, koncepciót, technikát és know-how-t, beleértve, de nem korlátozva termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és értékesítését.

AZ INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGA

Míg a VISA ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy pontos és naprekész információkat tegyen közzé a weboldalon, nem állítja és semmilyen szavatosságot nem vállal az ilyen információ pontosságára, időszerűségére vagy teljességére vonatkozólag. A VISA semmiféle garanciát vagy szavatosságot nem vállal sem a weboldalon található információ használatával és követésével elért eredményekért, sem pedig azért, hogy azokkal bármilyen cél elérhető vagy szükséglet kielégíthető. A VISA értesítés nélkül, időszakosan bővítheti, változtathatja vagy fejlesztheti az oldalon leírt bármely információt, terméket, szolgáltatást, programot és technológiát. A VISA nem vállal felelősséget a weboldal tartalmában felmerülő bármilyen hibáért vagy mulasztásért.

A FELELŐSSÉGRŐL LEMONDÁS ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A felhasználó saját kockázatára használja az oldalt. A weboldalon közzétett vagy hivatkozásként megadott bármely információt és szolgáltatást az adott formában és rendelkezésre állási kötelezettség nélkül nyújtjuk bármilyen erre vonatkozó kifejezett vagy burkolt állítás vagy szavatosság nélkül. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben, sem a VISA, sem más fél, aki, illetve amely a weboldal létrehozásában, előállításában vagy a kiadásában szerepet vállalt nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, járulékos, szerződéssel vagy szerződésen kívül a weboldalhoz történő hozzáféréssel vagy annak használatával összefüggésben keletkezett kárért, még akkor sem ha a Visát figyelmeztették ilyen károk lehetőségére.

LINKEK

A VISA nem vizsgált felül minden webhelyet mely a weboldalhoz valamilyen módon kapcsolódik, és ezen linkek megléte nem jelenti a link oldalán fellelhető bármely anyaghoz való hozzájárulást vagy annak jóváhagyását. A VISA nem felelős a weboldalhoz bármilyen módon kapcsolódó tartalomért, a felhasználó csak saját kockázatára kapcsolódjon ilyen linken található oldalakhoz.

MEGSZŰNÉS

A VISA fenntartja a jogot, hogy az oldal teljes egészének vagy adott részének használatát bármely okból bejelentés nélkül megtagadja a felhasználó számára. A VISA saját belátása szerint bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti a weboldalt, eltávolíthat vagy visszautasíthat információk, tartalmak vagy anyagok posztolását.

JOGI INFORMÁCIÓ

A Szabályzatra Kalifornia állam törvényei irányadók és az alapján értelmezendő, kivéve a kollíziós jogi rendelkezéseit. Fogyasztók esetében ez azonban nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a magyar jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni. A weboldal szabályzat bármely érintettje (kivéve a fogyasztókat) ezennel aláveti magát a Kaliforniai állambeli bíróság kizárólagos joghatóságának és kifejezetten lemond bármilyen joghatósági kifogás érvényesítéséről.

Amennyiben a Visa elmulasztja érvényesíteni a Szabályzathoz vagy az alkalmazandó törvényekhez kapcsolódó jogait, az nem jelenti azt, hogy le is mond ezekről. Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság a Szabályzat valamelyik részét érvénytelennek találja, akkor a felhasználó, a VISA és a Bíróság közösen törekszik arra, hogy az adott pontban szereplő célnak megfeleljenek és a Szabályzat többi pontja ezen rendelkezések kivételével hatályos és érvényes legyen. A felhasználó beleegyezik, hogy a weboldal használata során a kapcsolódó jogszabályokat betartja.

Az Egyesült Államok és a külkereskedelmre vonatkozó törvények szabályozzák az USA-ból és a külföldről származó technológia exportját és reexportját. A felhasználónak be kell tartania ezeket a törvényeket és szabályozásokat, illetve a weboldal bármely tartalmát vagy programját tilos direkt vagy indirekt módon felhasználnia.

Kérjük, hogy tekintse át az Adatvédelmi irányelveket is, amely része a Szabályzatnak, és így szintén el kell fogadnia. Amennyiben valamilyen kérdése, megjegyzése, vagy panasza lenne a www.visapenzugyifoci.hu oldallal kapcsolatban, kérjük írjon angol nyelven emailt az info@financialsoccer.com e-mail címre, vagy levelet a következő címre:
Financial Soccer
Attn: Corporate Relations
P.O. Box 194607
San Francisco, CA 94119-4607
USA

facebook youtube.jpg youtube